دود نفس

سينه ام مجمر و عشق آتش و دل چون عود است

اين نفس نيست كه بر مي كشم از دل ، دود است