به گرگ گفتند : مي خواهند چوپانت كنند ،

 

نشست و گريه كرد .

 

گفتند : چرا گريه مي كني ؟

 

گفت : مي ترسم دروغ باشد !

 

مثنوي ـ مولوی