طلوع خورشيد كعبه ، منظومـه علـم و ايمـان و خـرد ،

خانه زاد خدا ، مولاي عشق و عرفان ، حضرت علي (ع) ،

بر تمام رهپويـان وادي حقيقت و عدالـت مبـارك بـاد .

 

 

عبرت :

از آنچه مي دانيم سود برنمي گيريم ،

و از آنچه نمي دانيم ، نمي پرسيم ،

و براي بلا و گرفتاري ، تا بر سرمان فرود نيايد ، چاره اي نمي انديشيم .

 

امام علي (ع) ، نهج البلاغه / 107