اي نسيم سحر ، آرامگـه يـار كجاست

منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست

شب تار است و ره وادي ايمن در پيش

آتش طـور كجا ، موعد ديدار كجاست

هر كه آمد به جهان نقش خرابي دارد

در خرابات بگوييد كه هشيار كجاست

آنكس است اهل بشارت كه اشارت داند

نكته هاهست بسي محرم اسراركجاست

 

حافظ