سينه از آتش دل در غـم جـانـانه بسوخت

 

آتشي بـود در اين خانه كـه كاشانه بسوخت

 

تـنـم از واسطه ي دوري دلـبـر بگداخـت

 

جـانـم از آتش مهر رخ جـانـانـه بسوخت

 

 

حافظ