رواق منظر چشم مـن آشيانه ي توست

 

كـرم نما و فـرود آ كه خانه خانه توست

 

به لطف خط و خال از عارفان ربودي دل

 

لطيفه هاي عجب زيـر دام و دانه توست

 

 

حافظ