كتاب ها حافظه ملتي هستند ،

كه بيدار مي شود ،

حتي گريزپا ترين كودك ،

كه به ارزش كتابخانه پي برده است ،

كليد را براي گشودن دري به جهان مي چرخاند .

 

تد هيوز ـ ترجمه بهار رها دوست