عاشقي را كـه چنين بـاده شبگيـر دهند

 

كـافـه عشق بـود گر نشود بـاده پرست

 

بـرو اي زاهد و بر درد كشان خـرده مگير

 

كـه ندادند جـز اين تحفه به ما روز الست

 

 

حافظ