مردان خدا

مردان خدا پرده ي پندار دريدند

يعني همه جا غير خدا هيچ نديدند

هر دست كه دادند ، از آن دست گرفتند

هر نكته كه گفتند ، همان نكته شنيدند