يك نفر آمده در مزرعه ام عشق بكارد

در دل باير من سبز كند خاطره ها را

كمی از جوجه كبوترها ، احوال بپرسد

اندكی نيز ، نوازش كند آهوبره ها را

 

سهيل محمودی ، از مجموعه شعر عشق ناتمام