خيال روي تـو در هـر طريق همره ماست

 

نسيم مـوي تـو پيوند جـان آگـه ماست

 

بـه رغـم مدعياني كـه منـع عشق كنند

 

جـمال چهره ي تـو حجت موجـه ماست

 

حافظ