افـكنـد زمـانــه در دلـم زاري ها

 

در ديـده ي من سرشت بيـداري ها

 

اميـد تــو مي داد مــرا يـاري ها

 

تا جـان نبرم چنين به دشـواري ها

 

مسعود سعد سلمان