كفر چـو مني گـزاف و آسـان نبود

 

محكم تر از ايمان مـن ايمـان نبود

 

در دهر يكي چو من و آن هم كافـر

 

پس در همه دهـر يك مسلمان نبود