هر كس را مي بينم از يك حيث بر من برتري دارد ،

 

از اين جهت است كه من از هر كس پندي مي گيرم و چيزي مي آموزم .

 

امرسون