دوست واقعي شما كسي است كه هيچ احتياجي به شما ندارد ،

 

 اما باز هم دوست شماست .

 

كين هوبارد

 

مريم : و چه ناراحت کنندس وقتی که فکر می کنی و می بينی دوستی نداري که واقعی باشه