عشق واقعي وقتي ايجاد مي شود

 

 كه لازم نباشد طرفين به يكديگر

 

 تذكر دهند كه همديگر را دوست دارند .

 

 

ضرب المثل فرانسوي