اگر مي خواهي بفهمي هر كسي چه جور آدمي است ،

 

با او مشورت كن .

 

ضرب المثل هندي