ما خود را بر اساس انگيزه هايمان

 

 و ديگران را بر اساس اعمالشان قضاوت مي كنيم .

 

 

دوايت مورو