غريب آهـويـي آمـدم در كمند

 

كـه از بند رسـت و مرا كرد بند

 

ندانم چه كرد آن فسونگر به من

 

كـه ناگـه مـرا بست ، راه سخن

 

 

فردوسي

 

مشکسار ( شيراز ) : . . . ۲۷ ام شهريور آغاز ماه شعبان هست ، ماه اميد و ماه فرج...اميدوارم مطالب عجب و باور نکردنی کمتر شوند، آنقدر کم که ديگر هيچ حقی از هيچ مظلومی ضايع نشود که بتوان آن را نوشت ان شاءاله. . . راستی اميدوارم وبلاگ هيچ وقت تعطيل نشود . . .