بنفشه رسته از زمين

بنفشه رسته از زمين ، به طرف جويبارها

و يا گسسته حور عين ، ز زلف خويش تارها

ز سنگ اگر نديده اي چسان جهد شرارها ،

به برگهاي لاله بين ، ميان لاله زارها

كه چون شراره مي جهد ز سنگ كوهسارها