خـرد نـقد سـراي كائنات است

 

وليكن عشق اكسير حيات است

 

 

عقل در سوداي عشـق استاد نيست

 

عـشق كـار عـقـل مـادرزاد نيست

 

 

عطار نيشابوري