بگو به صبر كه در پيش عشق و سيل سرشك

 

مـساز خـانه كـه اين جا حساب ها پاك است

 

 

 

دهقان اصفهاني