زبان دراز ، نشانه ي دست كوتاه است .

 

 

ضرب المثل اسپانيايي