در اشك من به چشم حقارت نظر مكن

 

كايـن لـعل را بـه خـون جگر آفريده ام

 

 

فروغي بسطامي ( 1213-1274 هجري قمري )