پرده بردار كه بيگانه خود آن روي نبيند

 

 

تـو بزرگـي و در آئينه ي كوچك ننمائی

 

 

سعدي