هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم ،

 

كه از وي چيزي نتوانسته باشم بياموزم .

 

گاليله