مي تواني ستارگان را انكار كنی

 

مي تواني حركت خورشيد را انكار كنی

 

مي تواني حقيقت را دروغ بخواني ،

 

در عشق من اما ، ترديدي نداشته باش .

 

 

ويليام شكسپير