و رسالت من اين خواهد بود ،

تا دو استكان چاي داغ را ،

از ميان دويست جنگ خونين ،

به سلامت بگذرانم ،

تا در شبي باراني ،

آن ها را ،

با خداي خويش ،

 

چشم در چشم هم ،

 

نوش كنيم .

 

زنده ياد حسين پناهي