چه شود

چه شود به چهره ی زرد من ، نظري براي خدا كني

كه اگر كني همه درد من به يكي نظاره دوا كني

تو شهي و كشور جان تو را ، تو مهي و جان جهان تو را

ز ره كرم چه زيان تو را ، كه نظر به حال گدا كني