عــزيــزا  مــا گـرفـتـار دو درديـم

 

 يـکـی عشـق و دگـر در دهـر فرديـم

 

 نصيـب کس مبـاد اين غم که مـا راست

 

 جمـالـت يـک نظـر نـاديـده مـرديـم

 

 

باباطاهر به انتخاب مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ )