مردم هر كدام آرزويي دارند ،

 

يكي مال مي خواهد ، يكي جمال و ديگري افتخار ،

 

ولي به عقيده ي من دوست خوب از تمام اين ها بهتر است .

 

سقراط