اگر كسي تو را آنگونه كه مي خواهي دوست ندارد ،

 به اين معني نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد .

 

گابريل گارسيا ماركز