در دلـم بـود كـه بـي دوست نباشم هرگز

 

چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود

 

 

سعدي