چهار عدد سكه طلا ،

سه دستگاه دوچرخه كوهستان ،

پنج عدد ساعت مچي ،

شش جفت كفش اسكيت ،

و صدها جايزه ارزنده ديگر ،

براي خريد فقط بيست پفك نمكي !

برنده خوشبخت كيست ؟

نمي دانم ،

امروز بال پرنده ام خوب شد ،

فردا شايد پرواز كند ،

برنده خوشبخت ،

پرنده من است كه پرواز مي كند .

 

فرهاد حسن زاده