كره و پنير ،

بيرون از يخچال قرار دعوا گذاشتند ،

آنجا ، كره از ترس آب شد ،

به دستور چاقو ، گردن پنير را بريدند ،

اما چه فايده ،

مرباي عاشق ، تا آخر عمر ،

تنها و تلخ شدن بود .

 

 

حسين تولايي