تـو تا به ناز فكندي به چهره زلف سياه

 

فـغان ز خـلق بـرآمد كه آفتاب گرفت

 

 

 

ظهيرالدين فاريابي ( متوفي 598 هجري قمري )

 

 

عبور زهره از مقابل خورشيد