شعر ،

 

انديشه اي مرئي است ،

 

واژه اي نامرئي است :

 

در رفت و آمد است ،

 

ميان هستي و نيستي .

 

اوكتاويو پاز ـ ترجمه حسن فياد