بگو به خوب كه امشب ميا به ديده ي من

 

جـزيره اي كـه مـكان تـو بـود آب گرفت

 

 

ظهيرالدين فاريابي