چه آفريده اي است اين بشر !

 

چه با شكوه در خرد ورزي !

 

چه بي نهايت در دانش !

 

چه ستودني و چالاك است در ريخت و در حركت !

 

چه فرشته سان است در عمل !

 

در جلوه گري چه خداي وش !

 

زيبايي دنيا !

 

اوج و كمال حيوان !

 

و با اين همه ، باز براي من چيست اين شاهزاده خاك ؟