هـر جـان كـه بود ، برتر از آن باشي تو

بخريده امت بـه جـان ، گـران باشي تو

هـر جـاي ، مـرا بـه جاي جان باشي تو

اي دوست ، به جان ، نه رايگان باشي تو

 

مسعود سعد سلمان