به سنگ ها ، كسي گفت :

 

انسان باشيد ،

 

سنگ ها گفتند :

 

ما هنوز به اندازه كافي سخت نيستيم .

 

 

اريش فريد ـ ترجمه خسرو ناقد