نسيمي كـز بـن آن كاكل آيــو

مرا خوش تر ز بوي سنبل آيــو

چو شو گيرم خيالت را در آغوش

سـحر از بسترم بــوي گـل آيـو

 

باباطاهر