گفتند خـلايـق كـه تـويي يـوسف ثانی

 

چـون نيك بديدم بـه حقيقت به از آنی

 

شيرين تر از آني به شكرخنده كه گويم

 

اي خسرو خـوبـان كه تو شيرين زمانی

 

حافظ