هزار آفتاب خندان در خرام توست

 

هزار ستاره ي گريان در تمناي من

 

عشق را ،

 

اي كاش زبان سخن بود . . .

 

احمد شاملو