عشـق را از زمين بگيريد

 

چه مي ماند به جز يك گــور بزرگ ،

 

براي دفن كردن همه ي ما .

 

رابرت برانينگ ، ترجمه چيستا يثربي

 

سينرژی : عشق اسطرلاب اسرار خداست .