آن گاه كه بهار آمد ،

 

من اگر مرده باشم ،

 

باز گل ها به همان آيين شكوفا خواهند شد ،

 

و سرسبزي درختان ،

 

 از بهار پيشين كم نخواهد بود ،

 

حقيقت نيازي به من ندارد .

 

 

فرناندو پسوا ـ ترجمه رامين جهانبگلو