غزل چو آب

به آسمان نرسد ، هر كه خاك پاي تو نيست

فرو رود به زمين ، هر كه در هواي تو نيست

سپرد جا به تو هركس ، ز بزم بيرون رفت ،

تويي به جاي همه ، هيچ كس به جاي تو نيست

توضيح : صائب تبريزي متولد اصفهان و برجسته ترين شاعر فارسي زبان مكتب هندي است . صائب در به كارگيري استعاره و تشبيه در شعر فارسي بي همتاست ، ببينيد :

اظهار عجز پيش ستم پيشگان خطاست

اشك كباب موجب طغيان آتش است