گـلعـذاري ز گـلـستان جـهـان مـا را بس

 

زيـن چمن سايه ي آن سرو روان مـا را بـس

 

مـن و هـم صحبتي اهـل ريــا ؟ دورم بــاد

 

از گـرانــان جـهـان رطل گـران ما را بـس

 

 

حافظ

 

 مهندس صادق اميدوار ( خودروبلاگ ) :

بنشين بر لب جوی و گذر عمر ببين

کاين اشارت ز جهان گذران ما را بس