منشين با بدان كه صحبت بد

 

گر چه پاكي ، تو را پليد كند

 

آفـتـابي بـديـن بزرگي را

 

پاره ای   ابــر  ناپديد كند

 

 

سنايی