به معشوق محبوبم گفتم :

 

سه عشق در قلب من جاي دارد ،

 

به گواهي روحم ، من دوست دارم ،

 

تو را ، مادرم را و ميهنم را ،

 

شما هر سه را .

 

هوانس كاراپتيان ، ترجمه هراند توكاسيان